• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Försäkringar

Här kan du läsa om Avesta kommuns försäkringar som gäller för dig som använder dig av kommunens olika verksamheter.

Ansvarsförsäkring

Kommunen har många olika försäkringar. En av försäkringarna som gäller dig som är brukare av kommunens verksamheter kallas ansvarsförsäkring.  Försäkringen gäller all verksamhet som kommunen bedriver, anordnar och medverkar i (men bara för det kommunen ansvarar för), och även den verksamhet som Gamla Byn AB har hand om.

Försäkringen gäller även för föreningar/klubbar och enskilda personer, när dem, enligt avtal med kommunen, har hand om drift och skötsel av kommunala anläggningar/ verksamheter. Försäkringen gäller endast för den skadeståndsskyldighet, som uppkommer när föreningen eller den enskilda personen genomför uppdraget från kommunen. Dock lämnas inte ersättning genom denna försäkring i de fall skadan kan omfattas av annan gällande försäkring.

Försäkringen gäller även för skada som förtroendevalda politiker kan orsaka och för skada som elever ute på praktik eller motsvarande kan orsaka.

Försäkringen omfattar även vårdtagare som placerats i särskilt hem. Med vårdtagare menas en person som kommunen beslutat placerat utanför det egna hemmet enligt SoL, LSS, LVU, LOV med mera:

 • familjehem
 • annat hem för vård eller boende
 • kortvarigt i annat hem i övrigt
 • tillfälligt i sin kontaktpersons
 • kontaktfamiljs hem

Kommunen har också ansvarsförsäkring för miljö- och konsultansvarsförsäkring samt  för byggherreansvar. 

Om du vill ha ersättning från en ansvarsförsäkring

Om du råkar ut för att någon som jobbar på kommunen orsakar skada för dig eller någon närstående – ska du ta kontakt med den verksamhet som orsakat skadan och begära få ersättning (skadestånd). Skriv ner vad som har hänt, skadan, om du vill ha ersättning för skada/invaliditet.  

Du kan ha till exempel ha halkat och slagit dig i kommunens lokaler (och hade kommunens personal skött lokalen så som den skulle, så hade du inte halkat), du kan ha fått dina saker förstörda på grund av något kommunens personal gjort, eller du kan ha förlorat pengar på något kommunens personal gjort och/eller tagit beslut om.

Patientförsäkring

Kommunen bedriver sjukvård i de särskilda boendena, vid skolhälsovård samt vid ungdoms- eller alkoholmottagningar.

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården samt oriktig hantering av läkemedel. 

Om du vill ha ersättning från patientförsäkringen

Om du eller din närstående råkar ut för något som patientförsäkringen ersätter – ska du ta kontakt med den verksamhet som orsakat skadan och begära att få ersättning (skadestånd). Skriv ner vad som har hänt, varför du vill ha ersättning och hur mycket du vill ha i ersättning.

Olycksfallsförsäkring

Kommunen har en olycksfallsförsäkring inom skola,  barnomsorg, fritidshemsverksamhet samt social omvårdnad.  Försäkringen gäller heltid (dygnet runt) för elever i grund- och gymnasieskola samt barn i förskoleverksamhet.

Försäkringen gäller bara vid olycksfall och inte vid sjukdom. Med olycksfall menas kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse. 

Olycksfallsförsäkringen lämnar ersättning för nödvändiga kostnader för läkar- och tandläkarvård samt resor som inte ersätts på annat sätt, till exempel genom allmänna sjukförsäkringen eller på grund av att kommunen beviljat eleven skolskjuts. Ersättning utgår också vid dödsfall på grund av olycksfallsskada. Vid invaliditet utgår ersättning beroende på graden av invaliditet. 

Försäkringen gäller även inskrivna skolelever från andra kommuner samt egna skolelever som går i/är inskrivna i skola i kommun där endast skoltidsförsäkring finns. 

Läs mer här om försäkringen som gäller tom 220630.

Om du vill ha ersättning från olycksfallsförsäkringen

Om du eller din närstående råkar ut för något som olycksfallsförsäkring ersätter – ska du ta kontakt med kommunens försäkringsbolag. Försäkringsbolaget är Protector.

Vid olycksfall i badhuset Metropoolen Avesta, i Verket och i Avesta Visentpark är det Dalarnas Försäkringsbolag du ska kontakta.

Protector
Skadeanmälan online
Skadeanmälan via e-post: skador@protectorforsakring.se
Skadeanmälan via telefonnummer: 08- 410 637 00

Dalarnas försäkringsbolag
Skadeanmälan online
Skadeanmälan via e-post: info@dalarnas.se
Skadeanmälan via telefonnummer: 023-930 00

Senast granskad 07 juli 2021.