• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Planprocessen

Planprocessens skeden

Planprocessen regleras i plan- och bygglagen (PBL) och innehåller vanligen två, ibland tre, steg då de som berörs har tillfälle att ta del av planförslaget och lämna synpunkter innan planen antas. I de allra enklaste fallen räcker ett sådant tillfälle men det är ovanligt. Processen är i princip densamma för översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser, men skedet efter samrådet har olika benämning och för översiktsplaner är samråds- och utställningstiden längre.

Planprocessen inleds ibland, men sällan, med framtagande av ett program och fortsätter sedan med  ett samråd, en granskning, politiskt antagande och slutligen vinner planen laga kraft.

Om du vill lämna synpunkter på planförslaget är det viktigt att du gör det senast under gransknings-/utställningstiden, men helst redan under samrådet. Ju tidigare i processen som synpunkterna kommer fram desto bättre brukar möjligheterna vara att de kan tillgodoses.

Program

Om det underlättar planläggningen så kan ett program för området, s k planprogram, tas fram innan man upprättar själva detaljplaneförslaget. Planprogrammet anger förutsättningar och inriktning för den fortsatta planläggningen och skickas ut på samråd på liknande sätt som en detaljplan.

Samråd

Ett planförslag upprättas och skickas ut på samråd till alla sakägare, länsstyrelsen, eventuella kommuner som berörs, förvaltningar inom kommunen, myndigheter och sammanslutningar som har intresse av planen. Den som får detaljplaneförslaget har som regel fyra eller fem veckor på sig att lämna synpunkter. Översiktsplaner har ofta en längre samrådstid då de är mer omfattande att sätta sig in i.

Under samrådstiden finns planförslaget även tillgängligt för allmänheten på miljö- och byggförvaltningen och som regel också på biblioteket samt här på webben. Efter samrådstiden går man igenom inkomna synpunkter och upprättar en samrådsredogörelse med förslag till hur de olika synpunkterna ska kunna tillgodoses eller motivering till varför de inte tillgodoses.

Granskning/Utställning

Efter bearbetning av planförslaget utifrån de synpunkter som inkommit under samrådet ställs förslaget ut för slutlig granskning. Granskningstiden för detaljplaner är två eller tre veckor och kungörs genom annons i lokalpressen och anslag på kommunens anslagstavla. Sakägare och andra berörda underrättas i särskild skrivelse per brev. För översiktsplaner ska utställningstiden vara minst två månader. Handlingarna skickas ut och hålls tillgängliga på samma sätt som under samrådet. Efter gransknings-/utställningstiden sammanställs de inkomna synpunkterna i ett utlåtande.

Antagande

I Avesta kommun är det i regel Kommunstyrelsen som antar detaljplaner och områdesbestämmelser. I Fagersta och Norberg ligger detta ansvar oftast på Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd. Stora detaljplaner som är av principiell betydelse ska enligt lag alltid antas av Kommunfullmäktige. De som är berörda och som har lämnat synpunkter i tid men inte fått sina synpunkter tillgodosedda underrättas om beslutet och har då också möjlighet att överklaga. 

Översiktsplaner antas av Kommunfullmäktige.

Laga kraft

Detaljplaner och områdesbestämmelser vinner laga kraft när tiden för överklagande har gått ut (tre veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommunens anslagstavla) eller när ett eventuellt överklagande prövats färdigt av högre instanser.

Hela processen, från upprättande av förslag till laga kraft, brukar för detaljplaner ta 9-15 månader om ingen överklagar.

Senast granskad 24 september 2021.