Dela sidan på sociala medier

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel ska spridas på ett sådant sätt att människors hälsa inte skadas eller människor vållas annan olägenhet och att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. 

Vid yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel behövs i vissa fall tillståndsansökan eller anmälan göras till miljöenheten innan spridningen. Den som sprider biocidprodukter på en plats som allmänheten har tillträde till ska underrätta miljöenheten om bekämpningen. 

Blanketter för att ansöka om tillstånd för spridning eller anmäla spridning av bekämpningsmedel hittar du här.

Tillstånd 

Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel:

 • på tomtmark för flerfamiljshus
 • på gårdar till skolor och förskolor
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material

Det krävs även tillstånd till spridning inom vattenskyddsområde enligt vattenskyddsföreskrifterna. OBS! Spridning inom inre vattenskyddsområde är ej tillåtet. 

Handläggningstiden för tillstånd är 6 veckor från det att ansökan är komplett, så skicka in din ansökan i god tid innan spridningen ska utföras. 

Anmälan

Det är förbjudet att utan skriftlig anmälan till miljö- och byggnadsnämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel:

 • på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som jordbruksverket har meddelat
 • på banvallar
 • inom områden som inte omfattas av krav på tillstånd enligt 40 § och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt (åkermark undantaget) 

Anmälan ska göras senast fyra veckor före den dag då spridning avses påbörjas. 

Underättelse

Den som sprider biocidprodukter på en plats som allmänheten har tillträde till, ska senast i samband med spridningen eller omedelbart därefter skriftligen underrätta miljöenheten om bekämpningen. 

En plats som allmänheten har tillträde till kan både vara inomhus och utomhus. Lokaler inomhus kan exempelvis vara köpcentrum, idrottsanläggnigar eller entréer och trapphus till offentliga lokaler. Platser utomhus kan exempelvis vara tomtmark till flerfamiljshus, gårdar till skolor, lekplatser eller allmänna parker. 

En underrättelse ska innehålla följande information:

 1. Kontaktuppgifter till den som sprider biocidprodukter samt till den för vars räkning spridningen sker
 2. Syftet med bekämpningen
 3. Biocidproduktens namn och registreringsnummer samt den mängd biocidprodukter som använts eller beräknas att användas vid spridningen
 4. Tidpunkt eller beräknad tidsperiod samt plats för spridningen
 5. Vilka försiktighetsåtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att skydda människors hälsa och miljön

Naturvårdsverkets vägledning vid tillsyn och användning av biocidprodukter kan du få mer hjälp med vad som ska ingå i din underättelse.

Godkända bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel ska vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få användas. På Kemikalieinspektionens hemsida finns en databas där det går att söka efter vilka bekämpningsmedel som är godkända. Den hittar du här

Senast granskad 11 juni 2020.