• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel ska spridas på ett sådant sätt att människors hälsa inte skadas eller människor vållas annan olägenhet och att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Vid yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel behövs i vissa fall tillståndsansökan eller anmälan göras till miljöenheten innan spridningen. Den som sprider biocidprodukter på en plats som allmänheten har tillträde till ska underrätta miljöenheten om bekämpningen.

Tillstånd krävs

Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel

 • på tomtmark för flerfamiljshus
 • på gårdar till skolor och förskolor
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material

Det krävs även tillstånd till spridning inom vattenskyddsområde enligt vattenskyddsföreskrifterna. Spridning inom inre vattenskyddsområde är ej tillåtet. Handläggningstiden för tillstånd är sex veckor från det att ansökan är komplett, så skicka in din ansökan i god tid innan spridningen ska utföras. 

Anmälan

Anmälan ska göras senast fyra veckor före den dag då spridning avses påbörjas. Det är förbjudet att utan skriftlig anmälan till miljö- och byggnadsnämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel

 • på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som jordbruksverket har meddelat
 • på banvallar
 • inom områden som inte omfattas av krav på tillstånd enligt 40 § och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt (åkermark undantaget).

Underrättelse

Den som sprider biocidprodukter på en plats som allmänheten har tillträde till ska senast i samband med spridningen, eller omedelbart därefter, skriftligen underrätta miljöenheten om bekämpningen. En plats som allmänheten har tillträde till kan både vara inomhus och utomhus.

En underrättelse ska innehålla:

 • kontaktuppgifter till den som sprider biocidprodukter samt till den för vars räkning spridningen sker
 • syftet med bekämpningen
 • biocidproduktens namn och registreringsnummer samt den mängd biocidprodukter som använts eller beräknas att användas vid spridningen
 • tidpunkt eller beräknad tidsperiod samt plats för spridningen
 • vilka försiktighetsåtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att skydda människors hälsa och miljön
Senast granskad 24 september 2021.