• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30.
  Lunchstängt kl. 12.00–13.00.

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta
  Besökstider:
  Måndag kl. 09.00–16.30
  Tisdag kl. 11.00–16.30
  Onsdag–torsdag kl. 09.00–16.30
  Fredag kl. 09.00–15.00
  Lördag kl. 10.00–14.00

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Aktuellt!

Sonnboviken från ovan. Foto: Staffan Müller

 

Pågående projekt


LONA-projekt i Sonnboviken för att gynna fågelliv och tillgänglighet


Sonnboviken är en klassisk fågelsjö, som är känd som rastplats för t.ex. sångsvanar. Under senare år har det dock blivit allt färre sjöfåglar som lockas till viken. Efter ett medborgarförslag om att restaurera viken beslutade Avesta kommun att anlita en våtmarkskonsult för att utreda vad som går att göra för att Sonnboviken ska bli mer attraktiv för såväl fåglar som människor. Kommunen har nu sökt och beviljats bidrag för diverse olika åtgärder. Bl.a. planeras ett nytt fågeltorn, anpassat för rörelsehindrade. Utanför tornet ska en del av en igenvuxen vik muddras för att skapa en öppen vattenyta för änder och andra sjöfåglar, en häckningsö ska anläggas och förbindelsen mellan Sonnboviken och älven ska förbättras genom muddring.


Framtagande av en kommunal skogs- och markpolicy

Projektet syftar till att ta fram en policy för hur den kommunägda naturmarken ska användas och skötas. Kommunens markinnehav är till stor del koncentrerat till tätortsnära områden. Marken är därför extra viktig för kommuninvånarna, ur flera olika aspekter (t.ex. möjlighet till rekreation, naturupplevelser, lek, utomhuspedagogik, friskvård mm). För att kunna tillgodose dessa intressen krävs att skogsbruk och annan markanvändning sker med stor hänsyn till biologiska och sociala värden. Samtidigt finns det ett behov av en markreserv för att t.ex. möjliggöra exploatering för industrietablering och bostadsbyggande. Policyn är tänkt att bli ett övergripande styrdokument för hur naturmarkens olika värden ska tillvaratas och hur olika intressen ska vägas mot varandra.


Lövskogssatsning i Horndal

Äldre lövnaturskogar är idag en bristvara i hela landet, vilket medfört att många lövskogslevande fåglar, insekter, vedsvampar m.fl. fått det allt svårare att överleva (Se även texten om vitryggig hackspett). Syftet med detta projekt, som finansieras med medel från landsbygdsprogrammet (stödet "Skogens miljövärden”), är framför allt att gynna/restaurera kommunägda lövskogsmiljöer i Horndal. Det innebär i praktiken att mycket gran, som annars successivt tränger undan lövträden, kommer att gallras/röjas bort. Även en del tall kommer att tas bort. En hel del av de äldsta och grövsta tallarna och granarna kommer dock att sparas.
För att samtidigt även skydda och synliggöra kulturlämningar som finns inom området, så kommer lämningarna att frihuggas. Vår förhoppning är att projektet inte bara ska gynna natur- och kulturmiljövärden, utan att åtgärderna även ska öka skogens upplevelsevärden för människor som vistas i området. Närmaste tiden efter röjning/gallring kan dock delar av skogen komma att bli lite svårframkomlig och upplevas som något skräpig.

Se bild på hur en skog kan se ut före och efter en lövskogsrestaurering!


Vill du eller din förening söka statsbidrag för att starta ett naturvårdsprojekt i samarbete med kommunen? Här kan du läsa mer om hur du söker bidrag.

   

Senast granskad 16 mars 2017.