• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta 

  Besökstider:
  Måndag kl. 09:00-16:30
  Tisdag kl. 11:00-16:30
  Onsdag kl. 09:00-16:30
  Torsdag kl. 09:00-16:30
  Fredag kl. 09:00-15:00

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Regler och avgifter

Avgiften beräknas på hushållets inkomster före skatt (årsinkomst delat med tolv). Med hushåll menas vuxna och barn som bor på samma adress. Även om din make/maka/sambo inte är förälder till barnet, ska hans/hennes inkomst räknas med.

Här hittar du information på engelska

När ska avgift betalas

Avgift tas ut under årets 12 månader och betalas för innevarande månad. Avgift ska betalas även om barnet inte vistas i barnomsorgsverksamhet på grund av sjukdom, lov, semester eller annan ledighet.

Avgiften betalas i slutet av varje månad. 

Avgift tas inte ut

 • För tid i allmän förskola, motsvarande 15 timmar i veckan under skolans läsårstider, det vill säga 525 timmar per år,
 • för barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling tas endast avgift ut för den tid i verksamheten som överstiger 15 timmar i veckan. I sådana fall tas avgift ut enligt skolbarnstaxa, (skollagen (8 kap § 16).

Återbetalning av avgift

Om barnomsorg inte kan erbjudas på grund av personalens sjukdom och annan barnomsorg inte kan erbjudas som ett alternativ, kan det bli aktuellt med en återbetalning. Avbrottet måste dock uppgå till minst en hel dag. Avdrag sker med 1/30-del av månadsavgiften för varje sådan dag. 

Vid barns sjukdom efter sammanhängande frånvaro på mer än 21 kalenderdagar. Avdrag sker med 1/30-del av månadsavgiften för varje sjukdag, dvs från och med den 22:a sjukdagen. Frånvaron ska styrkas med läkarintyg.

Avgiftsunderlag

Med avgiftsgrundande inkomst menas lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster som exempelvis:

 • föräldrapenning
 • arbetslöshetsersättning
 • sjukbidrag/sjukersättning
 • aktivitetsstöd
 • aktivitetsersättning
 • familjehemsföräldrars arvodeersättning
 • pension (ej barnpension)
 • livränta
 • vårdbidrag

Ändrad sysselsättning

Om du som vårdnadshavare blir föräldraledig, arbetssökande eller börjar arbeta, ska du ändra sysselsättning i e-tjänsten IST förskola. Om förändringen påverkar avgiften , sker det månaden efter.

Ändrad inkomst

Uppgifter om inkomstförändring skall lämnas omedelbart via e-tjänsten IST förskola. Inkomständring som gäller kortare period än en månad påverkar inte avgiftsunderlaget. Förändring av avgiften sker månaden efter det att uppgifter om nya inkomstuppgifter registrerats i e-tjänsten. 

Om inkomstuppgifter inte lämnas, tillämpas den högsta avgiften, så länge inte inkomstbesked lämnats som visar att en lägre avgift skall betalas. Kontroll hos arbetsgivare kan göras om så behövs.
Det är viktigt att du alltid lämnar aktuell inkomst så att avgiften blir rätt, annars kan du bli återbetalningsskyldig vid en avgiftskontroll.

Uppsägning

Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag då uppsägningen inkommit via e-tjänsten IST förskola. Under uppsägningstiden betalas barnomsorgsavgift. Avgift uttas med 1/30-del per dag av fastställd månadsavgift under del av månad.

Bristande betalning

Vid bristande betalning tillämpas kommunens kravrutiner. Den som inte betalar, riskerar att mista platsen. Så länge skulden är obetald, kan också andra barn i familjen hindras att få plats.

Taxan

Familjens yngsta barn räknas alltid som barn ett, och näst yngsta som barn två och så vidare. För familjer med två barn, varav ett i förskola och ett i fritidshem, blir alltså avgiften 3% av familjens inkomst för förskolebarnet (barn ett), och 1% för skolbarnet (barn två). En reducering av taxan utgår från att barnen är inskrivna i den kommunala barnomsorgen.

Exempel räknat på högsta inkomst 49 280 kronor/månad:    
Förskola/Pedagogisk omsorg   Dock högst
Barn 1 3% 1 478 kronor
Barn 2 2%    986 kronor
Barn 3 1%    493 kronor
Barn 4   ingen avgift
     
Fritidshem/Pedagogisk omsorg   Dock högst
Barn 1 2%    986 kronor
Barn 2 1%    493 kronor
Barn 3 1%    493 kronor
Barn 4   ingen avgift
De nya avgifterna gäller 1 januari - 31 december 2020.    

 

Vårdnadshavare till sexåring placerad på förskola betalar avgift som om barnet hade gått på fritidshem.
Arbetssökande och föräldralediga betalar 3/8 av hel avgift enligt förskoletaxan.

Vårdnadshavare som deltar i någon form av arbetsmarknadsåtgärd har 3/8 avdrag av hel avgift,  jämställs med arbetssökande. För att få avdraget under arbetsmarknadsåtgärd krävs intyg.

För barn som enligt skollagen är i behov av särskilt stöd, betalas enligt barnsomsorgstaxa, för den tid som överstiger den enligt lagen avgiftsbefriade tiden.

Kostnaden för kontraktsplats är enligt avgifter i skolbarnsomsorgen dock högst 100 kronor i månaden.

Force Majeure

Om verksamheten i förskole- och skolbarnsomsorg måste stängas helt gäller force majeure. De som drabbas av inkomstbortfall eller kostnader på grund av detta har inte rätt till skadestånd från kommunen. Detta gäller även i andra fall av force majeure.

Senast granskad 15 maj 2020.