• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Vitryggig hackspett

Vitryggig hackspett till vänster, större hackspett till höger.

År 2010 utlystes av FN till det internationella året för biologisk mångfald. I samband med detta skrev Sveriges miljöminister Andreas Carlgren vykort till alla kommuner för att dela ut en ansvarsart till varje kommun som ska bevaras efter bästa förmåga. Eftersom det finns biotoper som passar den vitryggiga hackspetten, och andra hotade lövskogslevande arter, i Avesta kommun fick vi ansvar för den.

Kommunen arbetar idag aktivt för att restaurera kommunägda lövskogar, där granen är på väg att tränga undan lövträden. Med hjälp av bidrag från Skogsstyrelsen har ”gransanering” utförts i flera lövskogsområden. I ett område har dessutom lövträd ringbarkas för att öka på mängden död lövved. 

Eftersom vitryggen kräver mycket stora arealer lövskog så krävs det att fler markägare än kommunen hjälper till att bevara lövskogsmiljöer, om vi ska få tillbaka arten som häckfågel i vår kommun. Det är därför väldigt glädjande att även en del privata markägare på senare år börjat göra insatser för vitryggen. Fler sådana initiativ behövs dock, och den som är intresserad av att göra en insats för vitryggen är varmt välkommen att höra av sig till kommunekologen för lite rådgivning.

En av Sveriges mest hotade arter

Den vitryggiga hackspetten var en ganska vanligt förekommande fågel i början av 1900-talet i större delen av Sverige. Eftersom människan sedan dess har omvandlat en stor del av lövskogen till barrskog och skött skogen på ett sätt som gjort att mycket lite död ved har skapats har antalet vitryggar snabbt decimerats, och idag finns bara ett fåtal häckande par i hela landet. Den är därför klassad som akut hotad. Därför driver Naturskyddsföreningen sedan 1990 ett projekt för att rädda den. Projektet går bland annat ut på att informera markägare, myndigheter och allmänhet, kartlägga fågelns livsmiljöer, föda upp och sätta ut vitryggar och ordna stödutfodring.

Sedan 2005 finns dessutom ett nationellt åtgärdsprogram för bevarande av den vitryggiga hackspetten. Insatser görs nu på olika håll för att återskapa vitryggens livsmiljö, det vill säga lövskog med gott om döda träd. Där lever vitryggens huvudföda (feta skalbaggslarver).

Situationen är fortfarande kritisk för vitryggen, men vissa hoppingivande tecken har synts de allra senaste åren. Allt som allt har 39 individer, varav 13 par, observerats runt om i landet. Totalt resulterade det i 7 häckningar: 4 i Mellansverige (2 Värmland, 2 Uppsala/Gävleborg) och 3 längs norra Norrlandskusten (alla i Västerbotten). Samtliga häckningar är i områden som helt eller delvis har restaurerats, vilket lyfter vikten av naturvårdande skötsel.

Andra sällsynta arter knutna till lövskog

Vitryggen är en art med ovanligt höga krav på sin livsmiljö. Den är därför en så kallad paraplyart för ca 200 andra rödlistade arter knutna till lövskog med mycket död ved. Det innebär att där vitryggen lever och trivs kan man vara ganska säker på att skogen även hyser många andra sällsynta och krävande lövskogslevande djur- och växtarter. Dessa arter riskerar också att försvinna om ”vitryggsskogarna” försvinner.

Senast granskad 15 december 2021.