Dela sidan på sociala medier

Miljöfarliga verksamheter

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till utsläpp till mark eller vatten eller medföra andra störningar för människors hälsa eller miljön. En miljöfarlig verksamhet kan vara tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken.

Vilka verksamheter är anmälnings- eller tillståndspliktiga?

För att starta, ändra eller bedriva många typer av miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken. I Miljöprövningsförordningen hittar du i vilka verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga.

Det är länsstyrelsen eller miljödomstolen som beslutar om tillstånd enligt miljöbalken.

Anmälan enligt miljöbalken lämnas till miljöenheten. Anmälan ska inlämnas senast sex veckor innan verksamheten påbörjas eller ändring sker. Blanketter hittar du här

Att starta en anmälningspliktig eller tillståndspliktig verksamhet utan att gjort anmälan eller sökt tillstånd för detta räknas som otillåten miljöverksamhet. Kom därför ihåg att ansöka/anmäla i god tid. Om du är osäker på vad som gäller för din verksamhet så hör av dig till miljöenheten.

Kemikaliehantering

Om ditt företag hanterar och lagrar kemikalier ska det ske på ett sätt så de inte riskerar att skada människors hälsa eller miljön. Läs mer om kemikaliehantering.

Avfallshantering

Som avfall räknas allt som vi vill bli av med eller är skyldiga att göra oss av med. Att avfall hanteras på rätt sätt är mycket viktigt för miljön. Det finns särskilda regler som gäller avfallshantering vid företag. Läs mer om avfallshantering.

Övertagande av verksamhet 

Om en anmälningspliktig eller tillståndspilktig verksamhet tas över av någon annan än den som fått tillstånd för verksamheten eller anmält den ska den nya verksamhetsutövaren snarast möjligt upplysa tillsynsmyndigheten om det ändrade förhållandet. Blankett hittar du här

Andra miljöfarliga verksamheter

Miljöenheten bedriver även tillsyn vid miljöfarliga verksamheter som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga (så kallade U-objekt). En del verksamheter har regelbunden tillsyn medan andra får tillsynsbesök till exempel vid projekt eller klagomål.

Om du överlåter eller tar över en miljöfarlig verksamhet bör du upplysa miljöenheten om det. Blankett hittar du här

Tillsyn vid miljöfarliga verksamheter

Tillsyn är att se till att lagstiftning efterlevs. Miljöenheten är en av de myndigheter som har ansvar för tillsynen enligt miljöbalken. 

Operativ tillsyn utövas av en tillsynsmyndighet mot någon som bedriver en verksamhet eller vidtar någon åtgärd som omfattas av miljöbalken. Vilken myndighet som är ansvarig för tillsynen framgår av miljötillsynsförordningen.

Tillsyn utövar miljöenheten bland annat genom inspektioner, översyn av kontrollprogram för företagens egna kontroll, granskning av miljörapporter eller genom att begära uppgifter eller undersökningar av företagen.

Inspektioner kan vara antingen föranmälda eller oanmälda. Föranmälda inspektioner använder miljöenheten när vi vill vara säkra på att få träffa den som är ansvarig för verksamheten. Oanmälda inspektioner sker när det inte är nödvändigt att någon ansvarig person är med vid inspektionen, vid klagomål eller vid misstanke om brott.

Enligt kraven i miljöbalken är det verksamhetsutövaren som ska planera och kontrollera sin verksamhet så att olägenheter för människors hälsa eller för miljön inte uppstår. Läs mer om egenkontroll.

Senast granskad 11 juni 2020.