• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Överklaga beslut

Laglighetsprövning

(tidigare kallat kommunalbesvär) 

Som kommunmedlem kan du överklaga när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. 

En laglighetsprövning ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla att protokollet, där beslutet finns, har justerats. 

Kommunens officiella digitala anslagstavla finns här eller i Avesta Servicecenter.

Man kan läsa om laglighetsprövning i kommunallagens 13 kapitel. I paragraf 8 anges grunderna för laglighetsprövning. Ett överklagat beslut ska upphävas om

 • det inte har tillkommit i laga ordning
 • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget
 • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet strider mot lag eller annan författning.

Om ett överklagande godkänns kan inte ett annat beslut sättas i stället utan hela beslutet ogiltigförklaras och ärendet måste tas upp på nytt.

Överklagandet ska innehålla följande:

 • Vilket beslut som överklagas samt datum för beslutet och eventuellt diarienummer. 
 • Varför du anser att beslutet är felaktigt. 
 • Hur du vill att beslutet ska ändras. 
 • Namn, adress och telefonnummer. 

Adress till förvaltningsrätten:
Förvaltningsrätten i Falun 
Box 45 
791 21 Falun

Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär kommer ifråga när det gäller beslut som utgör myndighetsutövning mot enskild, till exempel ekonomiskt bistånd eller prövning av bygglov. Rätten att överklaga är begränsad till den som berörs av beslutet. Vid ett bifall till överklagandet kan den överprövande instansen inte bara upphäva tidigare beslut utan även fatta ett nytt beslut. 
 
Överklagandetiden för förvaltningsbesvär är tre veckor från det att den som berörs av beslutet fick del av beslutet. Om du vill överklaga beslutet ska du skriva till Förvaltningsrätten. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till kommunen, till den beslutande styrelsen.

Överklagandet ska innehålla:

 • Vilket beslut som överklagas samt datum för beslutet och eventuellt diarienummer. 
 • Varför du anser att beslutet är felaktigt. 
 • Hur du vill att beslutet ska ändras. 
 • Namn, adress och telefonnummer. 

Överklagandet ska vara undertecknat av dig. Om ombud anlitas kan istället ombudet underteckna överklagandet. I så fall ska fullmakt sändas med. Handlingar eller annat som du anser stöder överklagandet bör sändas med.

Om kommunen inte ändrar sitt beslut som du begär och överklagandet kommit in i rätt tid kommer det att sändas till Förvaltningsrätten. Överklagandet prövas av Förvaltningsrätten.

Senast granskad 27 december 2021.