• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Stadgar för Avesta Naturvårdsstiftelse

§ 1
Avesta Naturvårdstiftelse ska verka för att bevara värdefulla natur- och kulturmiljöer och den biologiska mångfalden i Avesta Kommun.

Stiftelsens ändamål är att genom markköp, markbyte eller på annat sätt säkerställa skyddet av värdefulla natur- och kulturområden och hotade arter inom såväl skogs- som odlingslandskapet, inklusive vattenområden. Stiftelsens tillgångar kan också användas till biotopvård, restaurering av intressanta fauna- och floralokaler och liknande åtgärder eller för att underlätta allmänhetens tillgång till naturvärdena och förståelsen för att naturen har ett eget skyddsvärde och att vi har ett förvaltaransvar.

Stiftelsen kan föreslå kommunen att förstärka skyddet av särskilt värdefulla områden genom reservatsbildning eller annat områdesskydd.

§ 2
Allmänheten, organisationer, företag m.fl. kan genom gåvor, donationer, testamenten och andra aktiviteter, ge bidrag till stiftelsen. Bidrag kan utgå i form av kontanta medel, fastigheter, mark och vatten etc. På detta sätt kan resurser frigöras, vilka genom markbyte, markköp eller på annat sätt kan användas för att säkerställa värdefulla naturområden.

§ 3
Stiftelsens styrelse beslutar om användningen av stiftelsens medel. Vägledande för stiftelsens arbete ska vara befintligt kunskapsunderlag om värdefulla natur- och kulturmiljöer i form av inventeringsmaterial, planer och andra naturvårdsdokument:

§ 4
Avesta kommunfullmäktige utser ordförande för stiftelsen. Övriga ledamöter utses av kommunfullmäktige genom att fastställa val av intresseorganisationernas nomineringar.

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter och ha följande sammansättning.
- 1 ordförande: förtroendevald i Avesta kommun med intresse för naturvårdsfrågor
- 1 sekreterare: tjänsteman i Avesta kommun som handlägger naturvårdsfrågor
- 1 lokalt förankrad representant för jordbruket
- 1 lokalt förankrad representant för skogsbruket
- 1 lokalt förankrad representant för ideella naturvården
- 2 ytterligare ledamöter

Mandatperioden följer kommunfullmäktiges mandatperiod. Styrelsen äger rätt att till sig adjungera ledamöter.

§ 5
Ingen ersättning utgår från stiftelsen till styrelsens ledamöter. Arbetet bedrivs ideellt.

§ 6
Avesta kommunfullmäktige utser tre revisorer som granskar stiftelsens räkenskaper och verksamhet för samma period som för styrelsens ledamöter. En av revisorerna ska vara kvalificerad, dvs. antingen auktoriserad eller godkänd. Övriga revisorer utses från Avesta kommuns ordinarie förtroendevalda revisorer. Kostnaden för revisionen ska inte belasta stiftelsen, utan finansieras med medel anslagna för kommunfullmäktiges verksamhet.

§ 7
Styrelsen upprättar årligen en årsredovisning som delges kommunfullmäktige.

§ 8
Styrelsen får besluta om ändringar av dessa stadgar utom när det gäller ändamålet i 1, 2 och 3 §§ under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner ändringen.

Senast granskad 31 augusti 2021.