• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Arkiv och diarium

Alla myndigheter i Sverige ska föra ett register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Ett sådant register kallas vanligtvis för diarium och är en förteckning över de ärenden och handlingar som en myndighet hanterar. Handlingarna förvaras sedan i ett närarkiv innan de levereras till kommunarkivet för slutförvaring.

Diarium

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Det vanligaste sättet att registrera handlingar idag är genom diarieföring i ett elektroniskt datasystem (diariet). Här kan du läsa mer om diariet och diarieföringen.

Kontakt med diariet

Varje styrelse har ett eget diarium där de allmänna handlingarna registreras. Kontakt med respektive diarium kan tas med e-post eller telefonsamtal via Avesta Servicecenter på telefonnummer 0226-64 50 00.

Arkiv

Kommunarkivets huvuduppgifter är att ansvara för kommunens arkiv- och informationshantering samt att ge råd och anvisningar till kommunens myndigheter och bolag. I arkivet samlas gamla protokoll, socialtjänstakter, skolbetyg, husritningar och andra kommunala handlingar.

Kommunarkivet ska se till att kommunen följer arkivlagen och arkivförordningen. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del allmänna handlingar, behovet av information för rättsskipning och förvaltning och för forskningens behov. De kommunala kommunarkiven fungerar både som moderna informationscentraler och som minnen över det förflutna.

Här hittar du mer information om kommunarkivet, samt öppettider och kontaktuppgifter.

Allmänna handlingar

Allmänna handlingar finns som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter. Alla handlingar, utom de som omfattas av sekretess, ska lämnas ut till dig om du ber om det.

En allmän handling är en handling som har kommit till eller är upprättad och förvarad hos en myndighet. Allmänna handlingar är enligt offentlighetsprincipen offentliga och tillgängliga för alla att ta del av, om det inte handlar om sekretessbelagda (hemliga) uppgifter.

Utgångspunkten är att handlingar som rör myndighetens verksamhet är offentliga, men enskilda uppgifter i handlingarna kan vara sekretessbelagda. Det spelar ingen roll hur handlingarna har skapats, distribuerats eller lagrats. Det är innehållet som styr om de är allmänna eller sekretessbelagda.

De flesta av dessa handlingar är allmänna och offentliga, vilket innebär att alla kan läsa dem. Vissa handlingar kan vara sekretessbelagda, det vill säga hemliga.

Regler för sekretess

När vissa uppgifter måste skyddas ska de sekretessbeläggas. Handlingen blir hemlig. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten.

I offentlighets- och sekretesslagen finns regler för vilka uppgifter som är hemliga. Det innebär att kommunen med stöd av lagen avgör vilka handlingar som är hemliga. Så om du skickar ett brev till kommunen och skriver hemligt, förtroligt eller konfidentiellt på brevet blir det ändå inte sekretess-belagt eller hemligt om inte lagen medger det.

Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga och därmed har du rätt att läsa dem. Men uppgifter i allmänna handlingar som omfattas av sekretess enligt lagen har du inte rätt att ta del av.

Senast granskad 26 april 2021.