• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30
  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta 

  OBS! Läs om de nya restriktionerna för besök på Servciecenter här

  Besökstider:
  Måndag kl. 09:00-16:30
  Tisdag kl. 11:00-16:30*
  Onsdag kl. 09:00-16:30
  Torsdag kl. 09:00-16:30
  Fredag kl. 09:00-15:00

  * Tisdag 1 dec öppet endast klockan 11:00-12:30, 15:00-16:30 på grund av personalutbildning. 

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Delegationsordning för kommunfullmäktige

Enligt kommunfullmäktiges beslut ges ledamöter, där fullmäktige särskilt beslutat, att för fullmäktige fatta beslut i följande grupper av ärenden. Besluten fattas med hänsyn till eventuella begränsningar i belopp eller i andra avseenden

Kommunfullmäktiges ordförande

Representationsformer
Besluta om representationsformer enligt kommunfullmäktiges policy för intern och extern representation antagen 2004-05-24

Givande av gåva till mottagare, som är privatanställd, företagare, frilansande eller pensionär.
Grundregel är att gåva till dennas/dennes 50- eller 60-årsdag maximalt får uppgå till ett värde av 3% av prisbasbeloppet. Kommunfullmäktiges ordförande ges i särskilda fall rätt att fatta beslut om gåva i annat sammanhang eller av högre värde.

----------

Redovisning av delegationsbeslut

Redovisning av delegationsbeslut skall redovisas löpande till fullmäktiges nästa tidsplanerade eller extra sammanträde.

Den som enligt delegationsordningen fått rätten att besluta i fullmäktiges ställe ska alltid dokumentera och skriftligt anmäla de fattade besluten till fullmäktige. Anmälan ska ske genom inlämnande av sammanställning över fattade beslut (delegationslista). Av delegationslistan ska framgå:

 • vilket beslut som ligger till grund för beslutet (hänvisning till delegationsordningen)
 • kort beskrivning av ärendet samt fattat besluts innehåll
 • namn på den beslutande
 • namnteckning eller signatur
 • beslutsdatum
 • vilka som eventuellt delgivits beslutet

Beslut som fattats på delegation kan överklagas på vanligt sätt genom laglighetsprövning enligt kommunallagen 10 kap. Överklagandetiden räknas från den dag då protokoll från det fullmäktigesammanträde när delegationsbeslutet anmäldes tillkännagivits på kommunens anslagstavla och tre veckor framåt. Ett eventuellt överklagande ska ha inlämnats till Länsrätten inom överklagandetiden.

Rätten att fatta delegationsbeslut innebär inte skyldighet att fatta beslut. Om delegat anser att ärendet är svårbedömt eller av annan anledning inte vill fatta beslutet kan ärendet överlämnas till fullmäktige för beslut.

Beslut ska ej fattas om delegaten själv eller någon närstående berörs av beslutet. Då föreligger jäv och beslutet kan komma att upphävas vid ett överklagande. Ärendet överlämnas i dessa fall till annan behörig delegat (om sådan finnes) eller annars överlämnas ärendet till fullmäktige för beslut. Jävsreglerna behandlas i kommunallagen 6:24-27 §§.

Beslut som bedöms vara av större vikt eller av principiell natur får inte fattas av delegat!

Senast granskad 21 juli 2020.