• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Skötsel

Gångstig vid Älvpromenaden

Det finns en skötselplan för Älvpromenaden, vilken främst omfattar skötsel av vegetationen.

Promenadens betydelse för avestaborna, de kulturhistoriska värdena, områdets unika biologiska och geologiska egenskaper ska tillvaratas. Skötselplanens målsättning är att fläta samman dessa intressen till en helhet som vårdar älvlandskapets och promenadens unika värden. Vid skötsel av Älvpromenaden bör man ta hänsyn till områdets känslighet och rekreationsvärde.

 • Isaksboholme

  Vid älvbrinken

  Vi älvbrinken ska den biologiska mångfalden prioriteras. Död ved ska lämnas kvar och dåligt rotade träd (främst gran) ska tas bort i de partier där erosionsproblem förekommer. Granens ytliga rotsystem och stora vindfång lämpar sig illa för dessa områden. Inga kalhuggningar får genomföras och om gallring sker ska detta göras manuellt. Mindre utsiktsluckor mot älven kan tas upp genom försiktig gallring av löv och stamkvistning av tall och gran. Buskskiktet ska få växa fritt, eftersom detta gynnar långsamväxande lägre arter. När Lillforsen byggdes ut lades kraftiga stenbankar vid älvfåran utmed stränderna som erosionsskydd. För att behålla den ljusa lövskogskaraktären vid Älvpromenaden är det viktigt att lövträden gynnas och att tall och gran hålls tillbaka. Strandnära platåer ska hållas öppna med återkommande skötselåtgärder i form av slåtter eller bete. Vid gallring ska ädlare lövträd, buskträd av hassel och blandbuskage gynnas. Stigar får aldrig köras sönder och om sönderkörning ändå sker ska det åtgärdas omgående.

  Isaksboholme

  Naturreservatet vid Isaksboholmen har ett rikt fågelliv och är därför mycket värdefullt biologiskt sett. Det är önskvärt att reservatets betydelse förstärks genom att områdena på var sida om älven lämnas för fri utveckling, så att de har ett olikåldrigt mångskiktat lövskogsbestånd en hög tillgång på död ved. Bäsinge Fiskevårdsområdesförening har långtgående planer på att förbättra harrfisket vid Isaksboholmen. Några föreslagna åtgärder är att försöka förbättra flödet vid låga vattenföringar genom flyttning av ett mindre antal stenar och utläggning av en grusbädd i forsen.

Senast granskad 28 februari 2017.