• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Omsorgsstyrelsens föreningsbidrag

Omsorgsstyrelsens föreningsbidrag kan sökas av föreningar/organisationer vars verksamhet är ett viktigt komplement till omsorgsförvaltningens egna insatser för våra olika brukare. Exempel på sådana organisationer är pensionärsföreningar och de som bedriver stöd-, råd- och hjälp-/ utvecklande verksamhet/aktiviteter för personer med beroendeproblematik, fysiskt och psykiskt funktionsnedsatta, barn och ungdomar i riskzon samt för personer som utsätts för våld i nära relationer.

Vill du söka föreningsbidrag? Läs nedan vilka regler som gäller. Ansökningsblanketter hittar du längst ned på sidan.

Formella krav för att få bidrag

För att vara berättigad till stöd ska föreningen vara demokratiskt uppbyggd, främja jämställdhet och integration, vara öppen för boende i Avesta kommun samt ha:

 1. En samhällsnyttig verksamhet. Verksamheten ska gynna särskilt utsatta grupper.
 2. Antagna stadgar
 3. Styrelse och revisorer
 4. Stadigvarande verksamhet
 5. Ordnad ekonomisk förvaltning
 6. Eget plusgirokonto/bankgirokonto
 7. Organisationsnummer
 8. Ordnad planerad verksamhet för medlemmar i föreningen

Samtliga ovan angivna punkter ska vara uppfyllda för att kunna antecknas som en förening som eventuellt kan komma ifråga när det gäller ekonomiskt stöd från Omsorgsstyrelsen.

Föreningen ska också ta ut årlig avgift av medlemmarna och redovisa denna.

Till ansökan ska bifogas de dokument som efterfrågas. Uppgift om i vilken mån bidrag söks/erhållits från andra ska redovisas.

Bidrag utgår inte till:

 • Entrébelagda eller kommersiella arrangemang (t ex danser, basarer, konserter, bingo i inkomstbringande syfte).
 • Föreningar där behovet täcks av annan bidragsgivare.

Bidrag kan beviljas till verksamhet och lokal

Verksamhetsstöd

Stöd ges till föreningar som kan uppvisa att de har verksamhet som är ett komplement till omsorgsförvaltningens egna insatser för äldre och för personer med funktionsvariationer. Exempel på sådana föreningar är pensionärsföreningar och de som bedriver stöd-, råd- och hjälp-/utvecklande verksamhet/aktiviteter för personer med beroendeproblematik, fysiskt och psykiskt funktionsnedsatta, barn och ungdomar i riskzon samt för personer som utsätts för våld i nära relationer.

Omsorgsstyrelsen genomför en samlad bedömning av föreningens medlemsantal, aktiviteter, engagemang och samhällsnytta, som kompletterande aktör under ett verksamhetsår, utifrån omsorgsstyrelsens ansvarsområde. Beslut om föreningsbidrag kan inte överklagas.

Bidrag till lokaler

Föreningar med egna lokaler ska redovisa kostnader för dessa. Bidrag beviljas med 50 % av faktisk lokalkostnad, dock högst 20.000 kronor per år.

Förutsättningar för bidrag

Föreningen ska för att erhålla bidrag komma in med ansökan som förutom ovan angivna formella krav ska innehålla:

 • Verksamhetsplan uppvisande aktiviteter under aktuellt bidragsår
 • Omfattning (förväntat antal deltagare, dagar/timmar)
 • Förväntat resultat
 • Begärt bidrag för att genomföra aktiviteterna
 • Medlemsförteckning med namn och födelseår
 • Medlemsavgift
 • Ekonomisk redovisning och revisionsberättelse
 • I vilken mån bidrag söks från andra

Speciella regler för Avesta kvinnojour, BRIS, Brottsofferjouren och Adoptionscentrum:
Dessa ska för att erhålla bidrag komma in med ansökan som förutom ovan angivna formella krav ska innehålla:

 • Medlemsantal och i förekommande fall medlemsavgift
 • Årsberättelse/verksamhetsberättelse från närmast föregående år
 • Ekonomisk redovisning och revisionsberättelse
 • I vilken mån bidrag söks från andra

Övrigt – utbetalning av bidrag

Budget för omsorgsstyrelsens verksamhet fastställs varje år av kommunfullmäktige vilket kan påverka storleken på bidragen till föreningar. Utbetalning av beviljat bidrag görs i februari.

Sista ansökningsdag

Ansökan om bidrag till förening ska vara omsorgsförvaltningen tillhanda senast den 30 november varje år. Till ansökan ska bifogas alla de handlingar som efterfrågas.

Senast granskad 14 oktober 2019.