• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta

  Öppettider:
  Måndag kl. 09:00 - 16:30
  Tisdag kl. 11:00 - 16:30
  Onsdag kl. 09:00 - 16:30 
  Torsdag kl. 09:00 - 16:30
  Fredag kl. 09:00-15:00

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Omsorgsstyrelsens föreningsbidrag

Omsorgsstyrelsens föreningsbidrag kan sökas av föreningar/organisationer vars verksamhet är ett viktigt komplement till omsorgsförvaltningens egna insatser för våra olika brukare. Exempel på sådana organisationer är pensionärsföreningar och de som bedriver stöd-, råd- och hjälpverksamhet för missbrukare, fysiskt och psykiskt funktionsnedsatta, barn och ungdomar i riskzonen samt kvinnor i utsatta situationer.

Vill du söka föreningsbidrag? Läs nedan vilka regler som gäller. Ansökningsblanketter hittar du längst ned på sidan.

Formella krav för att få bidrag

För att vara berättigad till stöd ska föreningen vara demokratiskt uppbyggd, främja jämställdhet och integration, vara öppen för boende i Avesta kommun samt ha:

 1. En samhällsnyttig verksamhet. Verksamheten ska gynna särskilt utsatta grupper.
 2. Antagna stadgar
 3. Styrelse och revisorer
 4. Stadigvarande verksamhet
 5. Ordnad ekonomisk förvaltning
 6. Eget plusgirokonto/bankgirokonto
 7. Organisationsnummer
 8. Ordnad planerad verksamhet för medlemmar i föreningen

Samtliga ovan angivna punkter ska vara uppfyllda för att kunna antecknas som en förening som eventuellt kan komma ifråga när det gäller ekonomiskt stöd från Omsorgsstyrelsen.

Föreningen ska också ta ut årlig avgift av medlemmarna och redovisa denna.

Till ansökan ska bifogas de dokument som efterfrågas. Uppgift om i vilken mån bidrag söks/erhållits från andra ska redovisas.

Bidrag utgår inte till:

 • Entrébelagda eller kommersiella arrangemang (t ex danser, basarer, konserter, bingo i inkomstbringande syfte).
 • Föreningar där behovet täcks av annan bidragsgivare.

Bidrag kan beviljas till verksamhet och lokal

Verksamhetsstöd

Stöd ges till föreningar som kan uppvisa att de har verksamhet som är ett komplement till omsorgsförvaltningens egna insatser för pensionärer och särskilt utsatta grupper. Exempel på sådana föreningar är pensionärsföreningar och de som bedriver stöd-, råd- och hjälp-/utvecklande verksamhet/aktiviteter för missbrukare, fysiskt och psykiskt funktionsnedsatta, barn och ungdomar i riskzon samt kvinnor i utsatta situationer.

Erfarenheterna visar att det finns fyra områden som är särskilt viktiga för att äldre ska må bra. Det gäller att röra på sig, äta bra mat, ha sociala kontakter och "känna sig behövd."

Stöd skall därför ges till föreningar som i sin verksamhet kan uppvisa aktiviteter som har nedan angivna hälsoförebyggande inslag:

 • Fysiska aktiviteter
 • Social gemenskap och stöd för att förhindra social isolering - framförallt för äldre som har ett glest socialt nätverk
 • Kulturella aktiviteter som också är öppna för boende på servicehus
 • Studiecirklar eller andra sammankomster som stimulerar den mentala förmågan

Aktiviteter som kan ge bidrag är också sådana som innebär att boende i Avesta med ovan angivna utsatthet får stöd, råd och hjälp och bidrar till utveckling, normalisering och integrering i samhället.

Bedömning av vilken verksamhet som kan ges bidrag görs i samband med ansökan där föreningen på en speciell blankett beskriver vilka aktiviteter som planeras under året och hur stort bidrag som söks.

Bidrag till lokaler

Föreningar med egna lokaler ska redovisa kostnader för dessa. Bidrag beviljas med 50 % av faktisk lokalkostnad, dock högst 20.000 kronor per år.

Förutsättningar för bidrag

Föreningen ska för att erhålla bidrag komma in med ansökan som förutom ovan angivna formella krav ska innehålla:

 • Verksamhetsplan uppvisande aktiviteter under aktuellt bidragsår
 • Omfattning (förväntat antal deltagare, dagar/timmar)
 • Förväntat resultat
 • Begärt bidrag för att genomföra aktiviteterna
 • Medlemsförteckning med namn och födelseår
 • Medlemsavgift
 • Ekonomisk redovisning och revisionsberättelse
 • I vilken mån bidrag söks från andra

Speciella regler för HSO, Avesta kvinnojour, BRIS, Brottsofferjouren, Adoptionscentrum och RIA i Avesta:
Dessa ska för att erhålla bidrag komma in med ansökan som förutom ovan angivna formella krav ska innehålla:

 • Medlemsantal och i förekommande fall medlemsavgift
 • Årsberättelse/verksamhetsberättelse från närmast föregående år
 • Ekonomisk redovisning och revisionsberättelse
 • I vilken mån bidrag söks från andra

Övrigt – utbetalning av bidrag

Budget för omsorgsstyrelsens verksamhet fastställs varje år av kommunfullmäktige vilket kan påverka storleken på bidragen till föreningar. Utbetalning av beviljat bidrag görs i februari.

Sista ansökningsdag

Ansökan om bidrag till förening ska vara omsorgsförvaltningen tillhanda senast den 30 november varje år. Till ansökan ska bifogas alla de handlingar som efterfrågas.

Senast granskad 22 februari 2017.