• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta

  Öppettider:
  Måndag kl. 09:00 - 16:30
  Tisdag kl. 11:00 - 16:30
  Onsdag kl. 09:00 - 16:30 
  Torsdag kl. 09:00 - 16:30
  Fredag kl. 09:00-15:00

  OBS! Sommartider 24 juni - 14 juli
  Måndag - Fredag kl. 13:00 - 15:00

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Att söka integrationsbidrag

Det finns tre olika stöd att söka, de beskrivs under rubriken "De olika stöden". Där finns också länkar till en mer ingående beskrivning för respektive stöd och webbformulär som ska användas för att söka de olika stöden. Klicka på det stöd som gäller er förening/organisation för att komma fram till respektive formulär och information.   

Information att ta del av innan du söker stöd

Riktlinjer

År 2018 är sannolikt det sista året då kommunen har möjlighet att bevilja medel i denna form för integrationsarbete i civilsamhället. Av den anledningen vill Avesta kommun lägga stort fokus på att slussa in nyanlända i föreningars/organisationers kärnverksamheter och kommunen kommer att prioritera de projekt som har en tydlig presentation hur föreningen/organisationen arbetar med detta. Mer specifik information om detta finns i kapitel ett i de riktlinjer som är framtagna för integrationspotten under 2018. Klicka här för att komma till riktlinjerna. 

Godkännande av styrelse

Samtliga ansökningar som lämnas in ska vara godkända av föreningens/organisationens styrelse. Det integrationsarbete föreningen/organisationen söker stöd för ska vara i föreningens/organisationens regi och föreningens/organisationens styrelse ansvarar för att pengarna används på rätt sätt. Förankra därför först det projekt som ni ämnar söka pengar för hos föreningens/organisationens styrelse.

Obligatoriskt startmöte

Under 2018 kommer ett antal startmöten anordnas för de föreningar/organisationer som har fått stöd beviljat. Detta möte är obligatoriskt för de föreningar/organisationer som inte har deltagit i startmöte under 2017. De som redan har deltagit i ett startmöte är också välkomna och uppmuntras att ge andra medlemmar i föreningen/organisationen chansen att få en grundkunskap om integrationsbegreppet, men för dessa föreningar/organisationer är deltagandet frivilligt. 

 • Övrig information om integrationspotten

  Reseersättning

  I vissa fall är det möjligt att söka ersättning för resor som görs inom ramen för det integrationsarbete som föreningen/organisationen ämnar genomföra. Detta gäller om föreningen/organisationen kan påvisa att det finns extern expertis som annars inte finns tillgänglig och som behöver resa till och från Avesta kommun för att delta i integrationsarbetet. Det är också möjligt att söka ersättning för resor om integrationsprojektet vid enstaka tillfällen bedriver verksamhet utanför Avesta kommun. Ersättningen som utgår i reseersättning är 18,5 kr/mil. Kommunen bedömer från fall till fall om reseersättningen i ansökan anses vara rimlig.

  Lokalhyra

  Stöd till hyra för lokaler som används i samband med integrationsarbete kan i vissa fall beviljas. Det gäller när föreningen/organisationen behöver hyra en extern lokal av en tredje part för att genomföra sitt integrationsprojekt.

  Det är inte möjligt att få ersättning för hyra av en lokal som finns i sökandes ägo. Ersättning för hyra för en lokal som ska användas i kommersiella syften utgår inte heller.

  Ledararvode

  Kultur och Fritid har fastställt nivåer för ersättning till ledare och andra som är inblandade i integrationsprojekt. Detta gäller de timmar som ledare eller annan personal lägger ner under projektets gång och som redovisas i ansökans budget. 

  - Högst 115 kr/h exklusive arbetsgivaravgift för volontärt arvode för outbildad personal.

  - Högst 140 kr/h exklusive arbetsgivaravgift för utbildad personal.

  Med utbildad personal menas någon som har utbildning relevant för det personen ska genomföra, till exempel en tränare som har gått tränarutbildning eller en danspedagog som har gått en dansutbildning. Kopia på utbildningscertifikat ska kunna uppvisas vid begäran. Styrgruppen för integrationspotten bedömer huruvida den angivna utbildningen är relevant för uppdraget eller ej.

  Föreningen/organisationen kan komma att behöva lägga till arbetsgivaravgift när ledararvode betalas ut. Full arbetsgivaravgift är 31,42 procent av den bruttolön och förmånsvärden som betalas ut. I de fallen då arvode betalas ut till dem som ägnar sig åt idrottsutövning behöver inte arbetsgivaravgifter betalas ut om ersättningen under året är under ett halvt prisbasbelopp. (År 2018 är ett helt prisbasbelopp 45.500 kr). Mer information om detta finns i Skatteverkets broschyrer Skatteregler för ideella föreningar och Idrott och Skatter. Observera att informationen om arbetsgivaravgifter inte är fullständig. De föreningar/organisationer som behöver veta mer om detta uppmanas att höra av sig till Skatteverket. Föreningen/organisationen ansvarar själv för att ta reda på de villkor som gäller i sin roll som arbetsgivare.

  Samarbete med Sportoteket

  Sportoteket är en kommundriven utlåningsplats som hjälper till med att köpa in och förvalta sport- och fritidsartiklar. Allmänheten har möjlighet att lämna in sport- och fritidsartiklar som inte längre används. Föreningar/organisationer som behöver köpa in nytt material för att kunna bedriva integrationsarbete kan i vissa fall ha ett samarbete med Sportoteket under tiden som projektet är igång. Det kan handla om att föreningen/organisationen behöver kunna förvara sitt material någonstans eller att det behöver underhållas. Sportoteket kan också hjälpa till att köpa in materiel som sen lånas ut till föreningen under projektets gång.

  Föreningen/organisationen kan själv välja om den önskar lämna tillbaka det inköpta materialet till Sportoteket mellan sammankomsterna eller behålla det hos sig under projektets gång. Materiel som köps in för medel från integrationspotten till föreningars/organisationers integrationsprojekt kan föreningen/organisationen behålla även efter avslutade projekt om det används. Materiel som inte längre nyttjas av föreningen/organisationen lämnas till Sportoteket så att så många som möjligt kan ta del av det i Sportotekets utlåningsverksamhet. För mer information om Sportoteket, läs här.

  Ärendegång för integrationsbidragen

  - Webbformulär fylls i av förening/organisation.
  - Ansökan kommer in och registreras av administratör på fritidskontoret.
  - Ärendet handläggs av Kultur och Fritids integrationssamordnare och ärendet bereds tillsammans med fritidschef och resultatenhetschef för Kultur och Fritid.
  - Integrationssamordnare skriver ett delegationsbeslut som undertecknas av kultur- och fritidschefen.
  - Integrationssamordnare meddelar förening/organisation om beslutet.
  - Om ansökan beviljas betalar administratör på kulturkontoret ut det beviljade beloppet till den aktuella föreningen/organisationen.

Senast granskad 29 oktober 2018.