• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Kontaktperson: Moa Hedström Waldén
  kultur@avesta.se

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Studieförbund

I enlighet med Bildningsstyrelsens beslut utgår bidrag till studieförbund som har eller planerar att ha verksamhet i kommunen under året för det sökta bidraget.
Bidraget ansöks på årlig basis. 

Datum Händelse
30 november Deadline för ansökningsperioden
Mars Preliminär utbetalning av bidrag
30 april Deadline för inlämnande av slutredovisning
Juni Slutligt bidrag utbetalas
 • Bidragsmottagare

  Bidrag utgår till inom Avesta kommun verksamma studieförbund vars centrala organisation erhåller statligt bidrag från Folkbildningsrådet. Studieförbund som erhåller kommunbidrag skall ha ansvarig styrelse och en ekonomisk redovisning som följer gällande bestämmelser i bokföringslagen. Bidrag utgår endast till studieförbund som har verksamhet i kommunen vid utbetalningstillfället eller genom verksamhetsplan visar att verksamhet kommer att genomföras under pågående verksamhetsår.

  Syfte

  Kommunens stöd till studieförbunden syftar till att ge dessa möjlighet att i demokratiska former bedriva och främja folkbildning av god kvalitet i kommunen. Bidraget syftar vidare till

  • att genom studieförbundens verksamhet främja och fördjupa demokrati och jämlikhet
  • att stimulera folkligt förankrat bildnings- och kulturarbete
  • att ge förutsättningar för mångfald i kunskapsutveckling och kulturarbete

  Bidragsmodell

  Bildningsstyrelsen (motsvarande) fördelar det kommunala anslaget till studieförbunden, som utgår för alla statsbidragsberättigade verksamhetsformer, dvs studiecirklar, kulturprogram och övrig folkbildningsverksamhet. Som volymmått används deltagartimmar, beräknade enligt de principer som Folkbildningsrådet antagit.

  Godkänd verksamhetsvolym utgörs av medeltalet av deltagartimmar under de tre senaste åren. Respektive avdelnings godkända verksamhetsvolym berättigar till motsvarande proportionella andel av total godkänd verksamhetsvolym.

  Bidraget 2019 fördelas på grundval av verksamheten 2018

  Utbetalning

  Preliminär utbetalning av bidrag sker i februari med 75 % av bildningsstyrelsens (motsvarande) totala anslag för studieförbundens verksamhet fördelat enligt föregående års relativa andelar av totalt anslag. Slutligt bidrag utbetalas i juni enligt bidragsmodell.

  Kommunfördelning

  Vid verksamhet i flera kommuner skall fördelningen mellan kommunerna styrkas. Redovisningen skall ange antalet deltagartimmar i kommunen räknat på cirkelverksamhet, kulturverksamhet och övrig folkbildning.

  Redovisning

  Redovisning, innehållande verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, skall vara kommunen tillhanda senast den 30 april.

  Ansökan

  Ansökan görs genom att sända in verksamhetsplan för det kommande året. Handlingarna skall vara kommunen tillhanda senast den 30 november.

  Kontroll

  Bidragsmottagande organisation är skyldig att ställa redovisningshandlingar och räkenskaper till kommunens förfogande.

  Återbetalning

  Har bidrag erhållits i strid mot dessa regler skall återbetalning ske till utbetalande kommunal instans.
  Ränta efter diskonto plus 2 % skall erläggas för återbetalningsskyldigt belopp från utbetalningstillfället och till den tidpunkt då återbetalning sker.

  Utvärdering

  Reglerna utvärderas årligen av bildningsstyrelsen (motsvarande) inför nästa bidragsgivning.

  Ny verksamhet

  Om studieförbund, som inte haft verksamhet i kommunen under föregående år, lämnar in en verksamhetsplan, ankommer det på bildningsstyrelsen (motsvarande) att inför nästa bidragsgivning besluta om eventuell omfördelning inom anslaget till studieförbunden.

  Tolkning

  Tolkning och tillämpning av dessa regler ankommer på bildningsstyrelsen (motsvarande).
  Ovanstående regler trädde i kraft 1997-01-01.

  Ansökan skickas till:

  Avesta kommun, Kultur
  Kungsgatan 32
  774 81 Avesta

  eller via e-post till: kultur@avesta.se

Senast granskad 18 oktober 2021.