• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Detaljplan för Industrimark norr om Horndal, Avesta kommun

Översiktsbild

  

Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2021-01-04, reviderad 2021-04-13.

Syftet med detaljplanen är att tillskapa mer mark för verksamheter i det aktuella området. De användningar som medges är desamma som för angränsande planområde, d v s lager, kontor och ej störande småindustri.

För de vattendrag som finns i aktuella skogsområden gäller strandskydd upp till 100 m från respektive vattendrag, vilket kommunen avser att upphäva genom en bestämmelse i detaljplanen.

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen (PBL 2010:900) eftersom tänkta användningar avviker mot kommunens översiktsplan, där aktuella områden anges som ”Skogsområde”.

Detaljplanens andra granskningsskede pågår under tiden 10 maj t o m 31 maj 2021 och planhandlingarna i pappersformat finns på biblioteket i Horndal samt på Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Strandbacksvägen 7, Avesta (öppet vardagar 08.00–12.00, 13.00–16.30). OBS! Med anledning av Coronarestriktioner behöver tid bokas före eventuellt besök.

Synpunkter på detaljplanen ska lämnas skriftligt och skickas till Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Plan- och byggenheten, 774 81 Avesta eller via mejl till miljo-bygg@avesta.se, senast den 31 maj 2021. Den som inte senast under granskningsskedet framfört sina synpunkter skriftligen kan förlora rätten att senare överklaga ett beslut att anta detaljplanen.  

 

För att läsa dokumenten nedan behöver du Acrobat Reader som du kan hämta gratis från Adobes hemsida.

Underrättelse om granskning (pdf) 

Plankarta (pdf)

Planbeskrivning (pdf)

Granskningsutlåtande (pdf)

Samrådsredogöresle (pdf)

Dagvattenutredning (pdf)

Naturvärdesinventering (pdf)

 

Handläggare:   Peter Granqvist
E-post:   peter.granqvist@avesta.se
Telefon:   0226-64 51 69
Adress:   Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, plan- och byggenheten, 774 81 Avesta.

  

Senast granskad 15 november 2021.