• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.
  Påskstängt: Fredag 2 april till och med måndag 5 april.

  Obs! Max 20 besökare i lokalen, i max 15 minuter. 

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Bygglovsbefriade åtgärder

För tomter med en- och tvåbostadshus (inklusive fritidshus) finns vissa lättnader i bygglovsplikten. Byggnadsnämnden kan dock i detaljplan eller områdesbestämmelser bestämma att åtgärden kräver bygglov. Bygglov krävs också om åtgärden ska utföras på byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla. Om du bygger inom strandskyddat område (normalt 100 meter från hav, sjöar och vattendrag) kan det krävas strandskyddsdispens även om byggnaden är bygglovsbefriad.

 

Friggebod

I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda arean av alla friggebodar får inte vara större än 15 kvm. Friggebodens höjd får vara max 3 meter till taknock. Byggnaden får placeras närmare gränsen än 4,5 meter om berörda grannar medger detta. Observera att det alltid krävs bygglov om du vill bygga närmare gräns mot gata, väg eller park än 4,5 meter. Om du bygger inom strandskyddat område (normalt inom 100 meter från hav, sjöar och vattendrag) krävs strandskyddsdispens även om byggnaden är bygglovsbefriad. Läs mer om friggebodar på Boverket.

 

Skärmtak

På tomter med en- och tvåbostadshus får du utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser och entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvm. Skärmtaket får placeras närmare gränsen än 4,5 meter om berörda grannar medger detta. Observera att det alltid krävs bygglov om du vill bygga närmare gräns mot gata, väg eller park än 4,5 meter. Skärmtaket får inte vara en fristående konstruktion. Läs mer om bygglovsbefriade skärmtak på Boverket.

 

Attefallshus

I bostadshusets omedelbara närhet får du förutom friggeboden även uppföra ett eller flera så kallade attefallshus. Attefallshuset kan användas som en komplementbyggnad eller som ett komplementbostadshus. En komplementbyggnad är ett komplement till bostadshuset och kan exempelvis vara garage, carport och förråd. Ett komplementbostadshus är en sorts komplementbyggnad som är inredd som en självständig bostad och ska därför uppfylla alla krav som gäller för bostäder. Ett attefallshus får vara max 30 kvm. Byggnadens höjd får vara max 4 meter till taknock. Byggnaden får placeras närmare gränsen än 4,5 meter om berörda grannar medger detta. Attefallshus får inte placeras närmare järnväg än 30 meter räknat från spårets mitt. Observera att det alltid krävs bygglov om du vill bygga närmare gräns mot gata, väg eller park än 4,5 meter. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. Bygglov krävs för attefallshuset om kommunen bestämt det i detaljplanen eller om det uppförs inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Om du bygger inom strandskyddat område (normalt inom 100 meter från hav, sjöar och vattendrag) krävs strandskyddsdispens även om byggnaden är bygglovsbefriad. Läs mer om attefallshus på Boverket.

 

Tillbyggnad

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får utan bygglov göra en tillbyggnad med en bruttoarea på max 15 kvm. Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd. Tillbyggnaden får placeras närmare gränsen än 4,5 meter om berörda grannar medger detta. Observera att det alltid krävs bygglov om du vill bygga närmare gräns mot gata, väg eller park än 4,5 meter. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. Bygglov krävs om kommunen bestämt det i detaljplanen eller om åtgärden görs inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Läs mer om bygglovsbefriade tillbyggnader på Boverket.

 

Takkupa

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga högst två takkupor utan bygglov. Finns det redan en takkupa får du bygga en till. Takkuporna får uppta högst halva takfallet. De får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. Läs mer om bygglovsbefriade takkupor på Boverket.

 

Inreda ytterligare en bostad

Om du har ett enbostadshus får du utan bygglov inreda ytterligare en självständig bostad. Denna ska innehålla alla funktioner som ska finnas i en bostad, t.ex. kök och badrum. För att det ska vara bygglovsbefriat får du inte göra några ytterligare ändringar på byggnaden. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. Bygglov krävs om kommunen bestämt det i detaljplanen eller om åtgärden görs inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Läs mer på Boverket.

 

Liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande del

Inom ett detaljplanelagt område får du på en- och tvåbostadshus göra en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel utan bygglov. Tillbyggnaden får placeras närmare gränsen än 4,5 meter om berörda grannar medger detta. Observera att det alltid krävs bygglov om du vill bygga närmare gräns mot gata, väg eller park än 4,5 meter. Bygglov krävs om kommunen bestämt det i detaljplanen eller om åtgärden görs inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. Även om tillbyggnaden är undantagen från kravet på bygglov kan den vara anmälningspliktig. Anmälan krävs exempelvis om byggnadens konstruktion berörs. Observera att även om tillbyggnaden inte kräver bygglov måste den följa bestämmelserna i den detaljplan som gäller för området. Läs mer på Boverket.

 

Måla om

Du behöver inte bygglov för att måla om ett en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader under förutsättning att åtgärden inte väsentligt påverkar byggnadens yttre eller områdets karaktär. Bygglov krävs om kommunen bestämt det i gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. Kontakta gärna oss för att ta reda på vad som gäller för din fastighet. Läs mer på Boverket.

 

Altan

En altan kan kräva bygglov beroende på hur den ser ut och var din fastighet ligger. Inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov göra en 1,8 meter hög altan. Ett staket eller räcke på altanen räknas inte med i höjden. Om du vill göra ett plank på altanen får altanens och plankets sammanlagda höjd vara max 1,8 meter för att det ska vara bygglovsbefriat. Altanen får placeras närmare gränsen än 4,5 meter om berörda grannar medger detta. Observera att det alltid krävs bygglov om du vill bygga närmare gräns mot gata, väg eller park än 4,5 meter. Bygglov krävs även om åtgärden vidtas på en byggnad eller inom att bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Nybyggnad av inglasad altan och inglasning av en befintlig uteplats med tak kräver vanligtvis bygglov. Läs mer om altaner på Boverket.

 

Murar och plank

Ett plank eller en mur kräver vanligtvis bygglov, men det finns vissa undantag. Inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Muren eller planket får uppföras närmare gränsen om de grannar som berörs medger det. Utanför sammanhållen bebyggelse får man i omedelbar närhet av bostadshuset uppföra plank och murar utan bygglov. Vill man bygga närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Murar och plank som är lägre än 0,5 meter kräver inte bygglov. Läs mer om murar och plank på Boverket.

 

Solfångare och solcellspaneler

Solfångare eller solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial kräver bygglov om de medför att byggnadens yttre påverkas avsevärt. De är dock undantagna från kravet på bygglov under förutsättning att de:

• följer byggnadens form
• inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt
• inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
• inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Undantaget från kravet på bygglov gäller både en- och tvåbostadshus och andra typer av byggnader. Undantaget gäller dock inte solenergianläggningar som är tak- eller fasadintegrerade vilket innebär att dessa kan kräva bygglov. För byggnader som varken omfattas av detaljplan eller av områdesbestämmelser krävs det inte bygglov för solenergianläggningar. Även om solenergianläggningarna inte kräver bygglov kan de kräva anmälan. Det kan exempelvis vara om byggnadens bärande konstruktion berörs eller väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden. Läs mer om solfångare och solcellspaneler på Boverket.

 

Pool

En pool är oftast inte bygglovspliktig men vissa åtgärder som görs i samband med poolen kan kräva bygglov eller marklov. Om poolen förses med ett pooltak, fast eller skjutbart, kan själva taket beroende på hur högt det är kräva bygglov. Om man bygger en altan eller sätter upp ett plank runt poolen så kan det också krävas bygglov. Marklov kan behövas om du schaktar eller fyller ut runt poolen så att markens höjdläge ändras mer än 0,5 meter. Läs mer om pooler och poolsäkerhet på Boverket.

 

Brygga

Bryggor är bygglovspliktiga om de ingår i en småbåtshamn eller ett friluftsbad. Enstaka bryggor som ska betjäna en enstaka fastighet är däremot bygglovsbefriade. Bryggorna ska dock överensstämma med bestämmelserna i en eventuell detaljplan. Observera att strandskyddsdispens krävs för bryggor om de ligger inom strandskyddat område.

 

Husvagn, husbil och fritidsbåt

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus ställa upp högst två husvagnar, husbilar och/eller fritidsbåtar under förutsättning att uppställningen är av säsongskaraktär. Bygglov krävs om de står uppställda hela året. Om husvagnen/husbilen/fritidsbåten placeras närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Undantaget gäller inte om husvagnen/husbilen/fritidsbåten står uppställd vid en byggnad eller inom ett område som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Läs mer på Boverket.

 

Vid frågor är du välkommen att kontakta kommunens servicecenter. Du hittar kontaktuppgifter under fliken Kontakt ovan.  

Senast granskad 09 mars 2021.