Lättläst

Bostadsanpassning

Lagen om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574) 

 

Bostadsanpassningsbidrag

Kommunen svarar enligt lag för att bidrag lämnas till anpassning av bostäder så att personer med funktionsnedsättning ges möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Nödvändigheten av åtgärden ska styrkas av intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Kommunen ger bidrag till handikappanpassning av permanentbostäder till den som har funktionsnedsättning. Bidrag lämnas till skälig kostnad för åtgärder, som är nödvändiga för att ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Bidrag lämnas dock inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassningen, till sådana åtgärder räknas exempelvis en tillbyggnad med ett sovrum för att familjen är trångbodd eller en utvidgning av köksinredningen för att grundstandarden är för låg. Även fukt- och mögelsanering räknas hit. Dessa betraktas som byggnadstekniskt brist och kan inte åtgärdas med hjälp av bostadsanpassningsbidrag.

Vem kan få bidrag?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som äger en bostad för permanent bruk eller som har en hyres- eller bostadsrättslägenhet. Man kan även få bidrag för åtgärder i samband med köp eller byte av bostad, då krävs dock särskilda skäl för att välja en bostad där kostnadskrävande bostadsanpassningar är nödvändiga.

Vad ges bidrag till?

 Bostadsanpassningsbidrag ges för åtgärder till anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som ska anpassas. Med fasta funktioner avses sådant som man normalt inte tar med sig vid en eventuell flyttning. Bidraget ska användas till sådant som underlättar den funktionsnedsattes dagliga liv i hemmet:

  • förflytta sig i bostaden
  • sova och vila
  • sköta hygienen
  • laga mat och äta
  • ta sig in och ut ur bostaden

Bidraget kan användas för att tex. ändra eller komplettera badrumsutrustning, specialutrusta köket, sätta in bredare dörrar och ta bort trösklar så att en rullstol kan komma fram. Utomhus kan man få bidrag till räcken och ledstänger, ramper, hårdgörning av gångväg med mera. Bidraget är inte inkomstprövat.

Olika funktionsnedsättningar

Man får inte bidrag om det rör sig om en tillfällig funktionsnedsättning, till exempel benbrott eller liknande. I övrigt kan man få bidrag för alla typer av funktionsnedsättningar som kräver en anpassning av bostaden, till exempel vid nedsatt rörlighet, nedsatt syn, allergi, epilepsi, psoriasis, psykisk- och intellektuell funktionsnedsättning med mera.

Byte av bostad

I de fall det finns misstanke om att en bostadsanpassning kan bli omfattande och kostsam ska möjligheten att byta bostad först övervägas.

    

Kontakter

 

Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning

Besöksadress: Strandbacksvägen 7, Avesta                                             

Postadress: Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, 774 81 Avesta

Tfn reception: 0226-64 54 54,    Fax: 0226-587 54

E-post: miljo-bygg@avesta.se

 

Bo Lundgren

Telefon: 0226-64 50 80

 

   

Öppettider och karta

 

Plan- och byggenhetens personal