Skapande skola

Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i och som möjliggör för dem att påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.

De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande. Barn och unga har rätt till konstupplevelser men också till att själva utveckla sitt språk, sin musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Kulturen ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande.

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Här hittar du Avesta kommuns ansökan om bidrag till Skapande skola. 

Avesta kommun har beviljats 420 000 kr av statens kulturråd för skapande skola i grund- och grundsärskolan för läsåret 2015/16. Kommunen skall inkomma med en reviderad handlingsplan till kulturrådet, då vi inte har beviljats den summa som vi ansökt om. Respektive skola samt Verket kommer under hösten att på sina hemsidor informera om vilka kulturevenmang som kommer att genomföras för elever på respektive enhet. Regeringen uppges i media satsa 10 miljoner kronor inom skapande skola för förskolan. Vi vet inte idag hur dessa medel kommer att fördelas.

Granskad den 16 april 2015

Ansvarig nämnd/styrelse