Grundsärskolan

Den obligatoriska skolan består av skolformerna grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.  Skollagen (2010:800)

För barn med utvecklingsstörning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan. Grundsärskolan består av nio årskurser men möjlighet ges även att läsa ett tionde år. Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Grundsärskolan följer Läroplan för grundsärskolan 2011

För elever som har rätt att mottagas i grundsärskolan och läser efter grundsärskolans läroplan kan skolgången se olika ut. Eleverna på grundsärskolan kan ha sin undervisning enbart på grundsärskolan, eller studera som integrerad elev helt eller delvis i en klass på grundskolan. (Skollagen 2010:800 7 kap 9§). I Avesta kommun finns grundsärskolan på Domarhagskolan, men de yngre eleverna som har rätt till grundsärskolans kursplan läser i huvudsak som integrerade elever.

Är du intresserad av att få mer information om grundsärskolan kontakta rektor Erica Erixon, utvecklingsledare Björn Lidén eller resultatenhetschef förskola/grundskola Karin Vestman.
 
På grundsärskolan arbetar:
Theres Jonsson, lärare i Sv och SO (föräldraledig lå 14/15)
Anna-Lisa Rickardsson, lärare i Ma och NO
Inga-Lill Nyman, lärare Träningsskolan
Joakim Björkman, lärare i SV och SO
Patrik Östlund, elevassistent

0226-645737

Rektor:
Erica Erixon
erica.erixon@avesta.se
0226 645294

Författare
Erica Erixon
Granskad den 11 april 2016

Ansvariga nämnder/styrelser