Klagomål, synpunkter och idéer

Du som har synpunkter, idéer eller klagomål kan kontakta Avesta kommun på flera sätt. Du kan använda vårt formulär för synpunkter, idéer eller klagomål, skicka e-post, ringa Avesta kommuns växel eller ringa direkt till ansvarig tjänsteman eller politiker.

Du får svar
Alla synpunkter är välkomna, och den eller de som är ansvarig för det du har synpunkter på, kommer att se över ärendet och om så anses nödvändigt - göra förändringar/förbättringar. Oavsett vad som händer kommer du att få svar (om du lämnat kontaktuppgifter så att vi kan nå dig).

Bildningsförvaltningens rutiner när det gäller synpunkter och klagomål
Enligt skollagen 4 kap 8 § ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål.

Avesta kommun, Bildningsförvaltningen vill ta del av medborgarnas synpunkter, förslag och klagomål när det gäller kommunens förskolor och skolor, vilket ligger i linje med kommunens strävan att föra en dialog med medborgarna.

Vår avsikt är att öka möjligheten till delaktighet gällande förskole- och skolverksamhet, för varje medborgare, inför det systematiska kvalitetsarbete vi genomför kontinuerligt, gällande planering, uppföljning, och utredning för att utveckla våra verksamheter.

Om det är något du är missnöjd med eller som inte motsvarar dina förväntningar inom förskola och skola ska du i första hand vända dig till den skola eller enhet som det berör, muntligen eller skriftligen. Den ansvarige för verksamheten har därmed möjlighet att åtgärda dina eventuella synpunkter eller klagomål. Uppgifter om post- och e-postadresser för skolor och förskolor finns på Avesta kommuns hemsida.

Är du efter kontakten med skolan eller enheten inte nöjd med det svar du fått, har du möjlighet att skicka ett skriftligt klagomål till Bildningsförvaltningen, förvaltningschefen i Avesta kommun.

Ärenden som skickas till Bildningsförvaltningen registreras. I regel blir därmed ärendet allmän handling och därmed offentligt. I undantagsfall kan ärendet sekretessbeläggas om innehållet till exempel är kränkande för en enskild. Beslut om utlämnande av allmän handling fattas av förvaltningschefen.

När Bildningsförvaltningen mottagit ditt klagomål får du en bekräftelse på att ditt klagomål har tagits om hand. Här framgår också vem som ansvarar för ditt ärende. Det här gäller naturligtvis inte den som valt att vara anonym.

Kontakt och uppgifter vid klagomål 
Ditt skriftliga klagomål bör innehålla namn, adressuppgifter, uppgifter om vilken verksamhet det gäller samt en kortfattad beskrivning av klagomålet. Ange alltid ordet klagomål i ämnesraden.

E-post till Bildningsförvaltningen: bildning@avesta.se

Anonym
Du har rätt att vara anonym om du lämnar klagomål eller anmäler ett missförhållande. Då bör du skicka din skrivelse med post till:
Avesta kommun
Att: Fredrik Juthman
Bildningsförvaltningen
774 81 Avesta

Granskad den 04 april 2012

Kontakt

Avesta kommun
774 81 Avesta
Telefon: 0226-64 50 00
E-post: kommun@avesta.se

Formulär för synpunkter, idéer och klagomål

Ansvariga nämnder/styrelser