Lättläst

Grundskola

Välkommen till grundskolan i Avesta Kommun

I Avesta finns allt från små byskolor till större skolor med elever från förskoleklass till årskurs 9. Det finns även en grundsärskola och en kultur- och musikskola.

Timplan
Timplan för Avesta kommuns grundskolor

Valfrihet
Det finns för närvarande 12 kommunala grundskolor som är organiserade inom 8 rektorsområden. Utöver det finns det även en fristående grundskola. Alla elever i Avesta kommun har en anvisad plats på en kommunal grundskola, vilken i huvudsak ligger nära elevens bostadsområde. Det finns även möjlighet att göra ett aktivt skolval till en annan kommunal eller fristående grundskola där plats ges, i mån av utrymme.  

Avesta Kommun är huvudman och ansvarar för att utbildningen vid de kommunala grundskolorna genomförs i enlighet med bestämmelser som finns i skollag (2010:800), förordningar och läroplaner. Den fristående grundskolan i Avesta Kommun har annnan huvudman och har motsvarade skyldighet för sin verksamhet. Fristående skolor måste vara godkända av Skolinspektionen, som också ansvarar för tillsynen av både kommunala och fristående grundskolor.

Till målsmän som önskar välja skola
Enligt skollagen 10 kap. 29-30§§ har föräldrar rätt att välja skola. Platser inom det fria skolvalet kan dock endast ges om skolan har utrymme för att ta emot elever utöver skolans anvisade elevantal.
Den som önskar en annan skola än den kommunen anvisar ska först kontrollera med önskad grundskola om det finns lediga platser. Därefter informera respektive grundskolas rektor om bytet. Kommunen har ingen laglig skyldighet att bevilja och anordna skolskjuts till och från en annan grundskola än den anvisade grundskolan. Se skolskjutsreglemente 3.1.5 och lokal bilaga.
Här hittar du blankett för ansökan om byte av skola.

Dexter
Skola på webben, en del av skolan som aldrig stänger. Här finns möjlighet att titta på elevens schema och klasslistor, skriva utvecklingsplaner (IUP), anmäla frånvaro, hålla en dialog mellan hemmet och skolan m m.
Elever och föräldrar får inloggningsuppgifter till Dexter från respektive skola. Viss information i Dexter är öppen för alla.

Att överklaga beslut 
Från och med 2011-07-01 så går det att överklaga några av besluten som tas i skolan.
Länk till utförligare text om överklagan.

Barnchecklista
Syftet med barnchecklistan är att varje beslut i Bildningsstyrelsen som rör barn och ungdomar ska föregås av en bedömning om barns rättigheter tillvaratas i enlighet FN:s barnkonvention.
Barnkonventionens fyra grundpelare kan ses som en vägledning.
- Barnets rätt till likvärdiga villkor.
- Barnets bästa i främsta rummet.
- Barnets rätt till liv och utveckling.
- Barnets rätt att uttrycka sina åsikter.

Granskad den 13 december 2016

Kontaktperson
Bengt Albertsson
Resultatenhetschef
E-post: bengt.albertsson@avesta.se
Telefon: 0226-64 51 49


Ansvarig nämnd/styrelse