Skolval 2017/2018

Information om skolval inför läsåret 2017/2018
Information om skolvalet riktar sig till berörda elever och vårdnadshavare som har barn som ska börja åk 7 hösten 2017.

Ansökan
Inför läsåret 2017/2018 kommer vi att hantera skolvalet via en webbansökan. Köplatsen styrs av tidpunkten för ansökan.
Webbansökan kommer att vara öppen under tidsperioden fredag 10 februari, kl. 06:00 - söndag 19 februari, kl. 23:59, år 2017.

Ansökan är nu stängd.

För att ansökan ska bli godkänd och finnas med vid vår urvalshantering ska den även skrivas ut och lämnas in till Bildningsförvaltningen. Observera att båda vårdnadshavarna måste skriva under ansökan.

Alla elever har en grundläggande placering vid en hänvisningsskola. I Skolskjutsreglementet finns bostadsområden och hänvisningsskolor presenterade. I informationsbroschyren som har skickats hem till alla elevers folkbokföringsadress, står att läsa om respektive elevs aktuella hänvisningsskola.

Skolvalet ska ses som en möjlighet för de som önskar göra ett aktivt byte till en annan skola än sin hänvisningsskola. Övriga elever berörs inte av denna fråga och behöver inte göra något aktivt skolval.

Folkbokföringsadressen bestämmer placering av respektive elevs hänvisningsskola.  

Riktlinjer för bostadsområden utifrån skolskjutsreglementet

Domarhagsskolan – elever som har Markusskolan eller Bergsnässkolan som grundplacering.
Johan-Olovskolan – elever som har By skola, Fors skola eller Johan-Olovskolan F-6 som grundplacering.
Åvestadalskolan – elever som har Karlbo skola, Lunds skola, Krylbo skola eller Skogsbo skola som grundplacering.

Elever som går på Grytnäs friskola
Elever i åk 6 vid Grytnäs friskola har också en grundplacering till en hänvisningsskola i kommunen, vilket i grunden styrs av elevernas bostadsområde. Det är således den grundplaceringen som är aktuell att utgå från inför starten i åk 7, även om eleven inte har gått i sin kommunala hänvisningsskola tidigare.

Broschyr 
En informationsbroschyr om skolvalet har skickats hem till respektive elevs folkbokföringsadress, där aktuell hänvisningsskola står att läsa om. 

Möjlighet & begränsning
Det fria skolvalet ska ses som en möjlighet för en familj att göra ett aktivt val av annan skola än sin hänvisningsskola, men det innebär inte att det alltid finns lediga platser för alla sökande. Tillgången på platser vid respektive skola är dimensionerade och styrs av skolornas kapacitet för att ta emot ett visst antal elever, utifrån lokalyta, ekonomi och skolorganisation.

Beslut
Besked angående beslut i skolvalet kommer att skickas hem via brev till berörda senast under vecka 10, 2017.

Skolskjuts
Observera att eleven inte är berättigad till skolskjuts vid ett aktivt skolbyte. Rätten till skolskjuts regeleras i Skollag (2010:800) och Skolskjutsreglementet för Dalarnas kommuner, samt Avesta kommuns lokala beslut kring skolskjutsfrågor. Upptagningsområden och hänvisningsskolor kan ses i Skolskjutsreglementet.
Här kan du läsa mer om skolskjuts

Öppet hus
Kommunens åk 7-9 skolor kommer att ha Öppet hus i februari för att visa och informera om sin skola. Mer information om detta finns på skolornas hemsidor.
Tider för alla skolor under Öppet huskvällen är: kl 18.00-20.00.

Johan-Olovskolan 6 februari 2017
Domarhagsskolan 7 februari 2017
Åvestadalsskolan  8 februari 2017

Frågor om skolvalet, kontakta rektor vid respektive skola:
Johan-Olovskolan
Ylva Åkerberg, 0226-64 59 41
ylva.akerberg@avesta.se

Domarhagsskolan 
Monica Anderstedt, 0226-64 52 94
monica.anderstedt@avesta.se

Åvestadalskolan    
Björn Lidén, 0226-64 52 61
bjorn.liden@avesta.se

Frågor om skolskjuts
Börje Forslund, 0226-64 52 07
borje.forslund@avesta.se

För ytterligare information eller frågor, kontakta skolans resultatenhetschef Bengt Albertsson. Se kontaktuppgifter nedan.

Granskad den 30 januari 2017

Kontaktpersoner
Bengt Albertsson
Resultatenhetschef
E-post: bengt.albertsson@avesta.se
Telefon: 0226-64 51 49

Ansvarig nämnd/styrelse