Fakta, statistik och utveckling

Här hittar du fakta, statistik och och information kring Avesta kommuns arbete med barn- och utbildningsfrågor.

Organisation
Bildningsförvaltningens organisation är uppdelad på fyra resultatenheter, förskola-grundskola, gymnasieskola/vuxenlärande, kostenhet och kultur & fritd.
Se organisationsskiss 

Kontaktpolitiker inom Bildningsförvaltningens olika verksamhetsområden
Kontaktpolitiker inom Bildningsförvaltningen
Kontaktpolitikers uppdrag
Riktlinjer för kontaktpolitikers uppdrag

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och grundskola
Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att verksamheterna ska systematiskt och kontinuerligt följa upp sina resultat för att kunna bidra till en kvalitetsutveckling. Resultaten ska analyseras i förhållande till de nationella målen och planeras med fokus på att barnen ges goda förutsättningar till att möta en stimulerande miljö.

I Avesta tillämpar vi ett systematiskt kvalitetsarbete med stöd av Pedagogiska målplaner och en årlig kvalitetsredovisning. Det systematiska kvalitetsarbetet presenteras i respektive områdes kvalitetsredovisning i syfte att ge en samlad bild av verksamhetens innehåll och genomförande.

Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet som dokumenteras, identifieras utvecklingsområden och framgångsfaktorer gällande verksamhetens resultat. Resultatbilden kommuniceras och ligger till grund för kommande verksamhetsår och planering av vad som ska prioriteras och utvecklas, när och hur olika insatser ska genomföras samt vem som ansvarar för vad.

Inom barnomsorgen är det verksamhetens mål som följs upp och utvärderas. Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att förbättra barns förutsättningar för lärande och utveckling.
Läs mer om systematiskt kvalitetsarbete i förskola och skola. 

Kvalitetsredovisningar, övergripande, för 2015
-Förskola
-Grundskola
-Fritidshem 

Kvalitetsredovisningar, övergripande, för 2014
- Grundskola
- Fritidshem

Kvalitetsredovisningar, övergripande, för 2013
- Förskola
- Grundskola
- Skolbarnomsorg

Kvalitetsredovisningar, övergripande, för 2012
- Förskola
- Grundskola
- Skolbarnsomsorg

Kvalitetsredovisningar för läsåret 2009 / 2010
- Grundskola & Särskola
- Förskola
- Skolbarnsomsorg


Granskad den 22 januari 2016

Ansvarig nämnd/styrelse