Lättläst

Barnomsorg

Välkommen till förskola och pedagogisk omsorg i Avesta kommun

Ansökan sker via Hypernet självservice

Kontaktuppgifter Kansli Förskola - Grundskola

För barn i åldern 1-5 år erbjuder Avesta kommun barnomsorg inom förskola och pedagogisk omsorg. Den Pedagogiska omsorgen omfattas dels av dagbarnvårdarverksamhet, dels av förskola på obekväm arbetstid. I kommunen finns det även fristående verksamheter inom pedagogisk omsorg och förskola.

I dagsläget finns det femton förskolor och tjugoen dagbarnvårdare, samt en förskola med nattomsorg i kommunal regi. Via länk till vänster hittar du specifik information om de olika verksamheterna..

Information till dig som är nyanländ i Avesta kommun och önskar barnomsorg.

Avesta kommun ordnar en barnomsorgsplats inom fyra månader från det att ansökan inkommit till kansliet. För närvarande står vi inför en utbyggnad av platser, då det är en hög efterfrågan av barnomsorg.

Aktuella styrdokument är Skollagen (2010:800) kap. 8 för förskolan och kap. 25, 2§ för Pedagogisk omsorg. Lpfö 98/16 och Skolverkets ”Allmänna råd för pedagogisk omsorg”.

Om förskolan

Förskolan som är en egen skolform och första steget i skolväsendet, regleras av skollagen (2010:800) och läroplan för förskolan, Lpfö 98/10. Verksamheten i förskolan präglas av en pedagogik där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. På förskolan ligger leken ligger till grund för verksamhetens genomförande och sker under trygga former.
 
Till höger hittar du en länk till Skolverkets hemsida och broschyren "Förskolan är till för ditt barn". Du finner även en länk till Regeringskansliets faktablad om förskolans pedagogiska uppdrag utifrån den reviderade läroplanen och den nya skollagen.
You can find information about pre-school in Sweden in different languages to the right.

Om pedagogisk omsorg

Begreppet pedagogisk omsorg infördes 2009 och utgör ett samlingsbegrepp där familjedaghem är en av flera verksamhetsformer. Dagbarnvårdarna i Avesta kommun arbetar utifrån Skollagen och skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg.
De tillämpar även förskolans läroplan som ett vägledande dokument för verksamheten.
Pedagogiken i verksamheten utgår från att lärande alltid sker. Det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande präglar pedagogisk omsorg.
I familjedaghemmen arbetar dagbarnvårdare, de flesta i sitt eget hem.

Granskad den 13 december 2016

Kontaktperson
Karin Vestman
Resultatenhetschef
E-post: karin.vestman@avesta.seAnsvarig nämnd/styrelse