Anmälningsplikt och rutiner för kränkningsärenden

Kommunen har en skyldighet att upprätta rutiner och agera för att motverka alla former av kränkningar. Det finns ett tydligt krav på att huvudmannen ska utreda anmälan och vidta åtgärder skyndsamt när en kränkning har skett. Lagens intention är att säkerställa att ärenden blir kända och förtydligar också att det finns ett ansvar på alla nivåer för att anmäla och agera. Skollagen omfattar alla skolformer. (2010:800)

Här kan du läsa rutinerna.

Granskad den 09 februari 2016

Ansvarig nämnd/styrelse